ประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประธานการประชุม พร้อมด้วย นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผอ.กง.กง. เข้าร่วมประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ อปท.ต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 181 โครงการ

Share on Line
Share on Pinterest