อำนาจหน้าที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นราชการส่วนภูมิภาค มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน 
การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัด และอำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน สนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
    
    หน่วยงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย 5 กลุ่มงาน ดังนี้
    • ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงานประกอบด้วยงานธุรการ งานสารบรรณงานการประชุม การประชาสัมพันธ์ การจัดเวรดูแลสถานที่ทำงาน งานเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มใด
๒. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาตลาในกรณีต่างๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับบำเหน็จบำนาญและการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ ยกเว้น การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
    • กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
        หน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด ดังนี้
        ๑. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
        ๒. การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        ๓. การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        ๔. การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และคณะกรรมการกลาง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด
        ๕. การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
       ๖. ประสานในการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
       ๗. การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
        ๘. การประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)
      ๙. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น
       ๑๐. ให้คำปรึกษาแนะนำทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    • กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารบุคคล
             1. การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล  ยกเว้น การดำเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล
             2. การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น
             3. การออกบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
             4. การลาของผู้บริหารท้องถิ่น
             5. การอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
             6. การแต่งกายของพนักงาน/ข้าราชส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
             7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะ
             1. การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
             2. การพิจารณาร่างแผนพัฒนาระยะปานกลาง (3 ปี) และแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบและกลั่นกรองแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัด
             3. การสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการวางแผนพัฒนาการ ประสานแผนพัฒนาและการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น
             4. การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น  เช่น  ข้อมูลบุคคล 
 (สมาชิกสภา/ผู้บริหาร) ข้อมูลด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
             5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
             6. การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             7. การส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางที่ได้มาตรฐานในการจัดทำหลัก เกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
             8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 งานงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนารายได้
             1. การประสานงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการขอใช้เงินเหลือจ่าย รวมถึงการสั่งการก่อนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
             2. การดำเนินการด้านเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             3. การพัฒนารายได้ท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
             4. การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    • กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
             1. การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นการดำเนินการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
             2. การขอจำหน่ายหนี้สูญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยกเว้นการจำหน่ายหนี้สูญประเภทภาษีบำรุงท้องที่   ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และค่าน้ำประปา 
             3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนการพิจารณาผู้ละทิ้งงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             4. การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ   เทศบัญญัติ   ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข   เป็นต้น
             5. การจัดตั้ง  ยุบ   ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น   การเปลี่ยนชื่อ  การเปลี่ยนดวงตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             6. การประชุมสภาท้องถิ่นรวมทั้งข้อหารือระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่นหรือการยุบสภาท้องถิ่น
             7. การทำกิจการนอกเขต หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             8. การเลือกตั้งสมาชิก หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             9. งานคดีแพ่ง คดีอาญา กรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องหาว่ากระทำผิดคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
             10. งานคดีปกครอง กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             11. งานคดีละเมิด กรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทำให้เกิดความเสียหาย หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
             12. งานติดตามผลทางแพ่งและทางอาญาของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือมีกรณีผิดปกติ ทางการเงิน และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
             13. งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา
             14. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. 2540
             15. การร้องทุกข์กล่าวโทษ ร้องเรียนข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการดำเนินการทางวินัย
             16. การร้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
             17. การประสานกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด) เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
             18. การดำเนินการทางวินัย  แพ่ง  อาญาของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล
             19. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    • กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ
     งานการเงิน
                 1. การดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เช่น เงินเดือน เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตรและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และของข้าราชการ หรือพนักงานตามโครงการถ่ายโอนบุคลากร
             2. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             3. การจัดสรรภาษีและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             4. การพิจารณาตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             5. งานการเงินที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง หรือเงินภาษี
             6. การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน การเบิกตัดปี และขยายเวลาเบิกตัดปี
             7. งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสถานธนานุบาล เช่น การเบิกเงินเกินบัญชี การขอจ่ายขาดเงินสะสม และการตรวจติดตามงบการเงินบัญชี เป็นต้น
             8. งานพัสดุ ครุภัณฑ์
             9. งานรับรองลายมือชื่อผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             10. การรายงานทางด้านการเงินตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และกฎหมายกำหนด รวมทั้งการรายงานเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
     งานบัญชี
             1. การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน
             2. การจัดสรร ควบคุมงบประมาณ การรายงานและงบเดือน
             3. การของบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
             4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
     งานตรวจสอบ
             1. การวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
             2. การให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
             3. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจสอบที่แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทราบ
             4. รายงานผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นทราบ
             5. ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงิน หรือตรวจสอบบัญชีประจำปี และสรุปผลการดำเนินการ รายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ พร้อมทั้งรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
             6. ติดตามผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการคลังของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
             7. ติดตามผลการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบคณะ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
             8. การจำหน่ายหนี้สูญกรณีที่ไม่สามารถเร่งรัดจัดเก็บได้ ได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าน้ำประปา เป็นต้น
             9. การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณากรณีสภามีมติไม่รับหลักการแห่งร่างงบประมาณนั้นด้วย
             10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    • กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
1. อำนวยการประสาน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามขอบเขตภารกิจของท้องถิ่นอำเภอ 
2. ติดตามการปฏิบัติงานตามขอบเขตภารกิจของท้องถิ่นอำเภอ 
3. ประสานงานกับกลุ่มงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแก้ไขหรือหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามขอบเขตภารกิจของท้องถิ่นอำเภอ 
4. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอบเขตภารกิจของท้องถิ่นอำเภอ 
      5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest