• วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Vision)
“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐาน เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 


    • ค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Value)
“มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล”


    • พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Mission)
1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานการดำเนินงาน
2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
4. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย และนโยบายที่กำหนด


    • ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมาย รองรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาวางระบบและดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest