สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร

เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๔

 

saraban@surinlocal.go.th

(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร)

 

**** **** **** **** **** **** **** ****

 

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

นายจักราชัย นามงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 0952623454

 

นางสาวญาณี ทองโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 0874298626

 

นางสาวสุภาภรณ์ ปอยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 0925825114

 

นางสาวณัฐยา สหพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 0802241445

 

 

Share on Line
Share on Pinterest