วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว2430 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภท1
17 พ.ค. 2565 สร 0023.5/ว2429 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ สังขะ และนายอำเภอปราสาท) ประเภท1
17 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว2424 อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ประเภท1
17 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว2423 แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอสนม อำเภอสังขะ และอำเภอสำโรงทาบ) ประเภท1
17 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว2425 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประเภท1
17 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว2426 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรงณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ประเภท1
17 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว2416 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) ประเภท1
17 พ.ค. 2565 สร 0023.2/ว2415 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2563) ประเภท1
17 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว2405 การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน ประเภท1
17 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว2404 ติดตามผลการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประเภท1
17 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว2402 การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประเภท1
17 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว2403 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภท1
17 พ.ค. 2565 สร 0023.4/ว358 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11 ประเภท1
12 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว2384 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 1) (นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 สร 0023.4/ว2373 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 สร 0023.4/ว2367 ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา "ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)" (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว357 การแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว2374 เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 สร 0023.3/ว2324 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 สร 0023.2/ว2372 การจัดสรรและการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest