วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3776 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประเภท1
27 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3775 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID Plus ประเภท1
27 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3772 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) (นอ.จอมพระ ท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี ศีขรภูมิ สังขะ สำโรงทาบ และสนม) ประเภท1
27 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3773 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (นายอำเภอท่าตูม รัตนบุรี สังขะ และจอมพระ) ประเภท1
27 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3774 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2564) (นอ.ทุกอำเภอ) ประเภท1
27 ก.ค. 2564 สร 0023.4/ว 3752 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี (นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอศรีณรงค์ โนนนารายณ์ และพนมดงรัก) และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ประเภท1
27 ก.ค. 2564 สร 0023.4/ว 3751 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ประเภท1
27 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 3765 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปครองส่วนท้องถิ่น (นอ.สนม และลำดวน) ประเภท1
27 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 3766 เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท1
27 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 522 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ทุก อ. และนายก ทม.สร.) ประเภท1
27 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 521 แนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 (ทอ.ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) ประเภท1
24 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3744 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "คนสุรินทร์กลับบ้าน (SURIN BACK HOME)" (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3734 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564" (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3733 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.... (นอ.จอมพระ ท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3732 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่อในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 518 แจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งของนายกรัฐมนตรี (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 3717 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี บัวเชด ปราสาท ลำดวน ศีขรภูมิ ท่าตูม และรัตนบุรี) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2564 สร0023.2/9719 สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2564 สร0023.2/ว3712 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2564 สร 0023.2/ว3714 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.64 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest