thumbs
นายจักราชัย นามงาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbs
นายจีรศักดิ์ ผิวทวี
นักวิชาการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวญาณี ทองโสภา
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นางสาวณัฐชยา สหพงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest