thumbs
นายจักราชัย นามงาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbs
นางสาวญาณี ทองโสภา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นางสาววภาภรณ์ ปอยทอง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวนันธิยา คำนึงคง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นางสาวณัฐชยา สหพงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
thumbs
นายสุชีพ สุขสงวน
พนักงานขับรถ
thumbs
นางนงนุช หงษ์สูง
แม่บ้าน

Share on Line
Share on Pinterest