อำนาจหน้าที่สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
    1. การสนับสนุนนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอความเห็น เพื่อสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      1.1 การได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/คณะทำงาน เพื่ออำนวยการ ประสานงาน ปฏิบัติงาน และ สนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ (ในบทบาทการเป็นประธาน/หัวหน้า/เลขานุการ)
      1.2 การได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/เลขานุการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สอบสวนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      1.3 การตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      1.4 การตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นให้กับผู้กำกับดูแลวินิจฉัยสมาชิกภาของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
      1.5 การตรวจสอบพิจารณา และเสนอความเห็นให้กับผู้กำกับดูแลวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะ ต้องห้าม/การกระทำต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
      1.6 การตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นให้ผู้กำกับดูแลมีคำสั่งยุบสภาท้องถิ่น (กรณี สภาท้องถิ่นไม่พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ที่ผ่านการ พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาข้อยุติความขัดแย้งให้แล้วเสร็จภายในกำหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตรา ข้อบัญญัติ หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศ เป็นส่วนรวม

      1.7 การตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นทางกฎหมายให้ผู้กำกับดูแลชี้แจงแนะนำตักเตือน ผู้บริหารท้องถิ่น กรณีปฏิบัติหน้าที่ในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเสียหาย แก่ราชการ
      1.8 การตรวจสอบ พิจารณาและเสนอความเห็นทางกฎหมายให้ผู้กำกับดูแลระงับการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีปฏิบัติหน้าที่ในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเสียหาย แก่ราชการ และผู้กำกับดูแลได้ชี้แจงแนะนำตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม
      1.9 การตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นทางกฎหมายให้ผู้กำกับดูแลมีคำสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากกระทำ การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบ ด้วยอำนาจหน้าที่ 
      ๑.๑๐ การตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นทางกฎหมายให้ผู้กำกับดูแลในการให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น (ข้อบัญญัติทั่วไป/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)
      1.11 การตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นทางกฎหมาย ในเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอให้ผู้กำกับดูแลพิจารณา อนุมัติ อนุญาต เห็นชอบเรื่องที่ส่งไปยังหน่วยงานอื่น 
      1.12 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง กรณีสภาท้องถิ่นไม่รับ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
      1.13 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีผู้บริหารท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหรือร่วมกระทำความผิด 
      1.14 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
      1.15 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีต่าง ๆ เช่น จัดซื้อจัดจ้าง การร้องเรียนการใช้อำนาจหน้าที่ไม่เป็นธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น 
      1.16 การได้รับมอบอำนาจจากผู้กำกับดูแลให้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือติดตามเร่งรัดการดำเนิน คดีอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1.17 การให้ความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ 
      1.18 การเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นในฐานะตัวแทนของนายอำเภอ หรือเพื่อติดตามแนะนำให้ การประชุมสภาท้องถิ่นดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย 
      1.19 การประสานการปฏิบัติราชการในประเด็นข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัด อำเภอ และส่วนราชการอื่น

    2. การบูรณาการแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในระดับอำเภอ
      2.1 การอำนวยการ สนับสนุน ประสานงาน และบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 
      2.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      2.3 การประสานงานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่อำเภอ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อน ผลที่เป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและจังหวัด การพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เกิด 
      2.4 การเข้าร่วมและติดตามการทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      2.5 การให้ความเห็นในการประชุมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      2.6 การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
      2.7 การร่วมพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งไปให้คณะกรรมการประสานพัฒนาท้องถิ่น
      2.8 การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      2.9 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
      2.10 การติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ที่เชื่อมโยงกับระบบติตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) 
      2.11 การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      2.12 การให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป ประเทศในระดับท้องถิ่น 
      2.13 การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

    3. การส่งเสริมการสนับสนุนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      3.1 การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอ ในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์แผนอัตรากำลังภาพรวมของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมให้เกิดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน 
      3.2 การแจ้งและติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) 
      3.3 การร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีได้รับมอบหมาย จากนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเกิดกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมติ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด จะต้องเสนอนายอำเภอดำเนินการใช้อำนาจในฐานะผู้กำกับดูแลตามกฎหมายจัดตั้งโดยเคร่งครัด 
      3.4 การรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเพื่อรายงานจังหวัด 
      3.5 การตรวจสอบแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอความเห็นการสรรหาพนักงานจ้าง และ เพื่อให้กระบวนการสรรหาเป็นไปตามกฎหมาย 
      3.6 การรับและรวบรวมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเพื่อรายงานจังหวัด 
      3.7 การรับเรื่อง/รายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรายงาน ก.จังหวัด
      3.8 การร่วมประชุมชี้แจง และแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      39 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง เพื่อเสนอความเห็นในการจ้างพนักงานจ้าง 
      3.10 การตรวจสอบการประเมินผลพนักงานจ้าง 
      3.11 การตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรถ่ายโอน 
      3.12 การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอความเห็นในการปรับเงินเดือน/ เลื่อนเงินเดือน 
      3.13 การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และ การร้องทุกข์แก่ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3.14 การอำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และการสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
      3.15 การร่วมเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือกรรมการสอบสวนวินัย ในกรณีที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
      3.16 การดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
      3.17 การวินิจฉันและการตีความข้อกฎหมาย และมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
      3.18 การดำเนินการเกี่ยวกับการหารือ ร้องเรียน ปัญหาการทุจริตในการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3.19 การอบรมให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เป็นไป ตามกฎหมาย 
      3.20 การอบรมให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
      3.21 การอบรมให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น (ข้อบัญญัติทั่วไป/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย) 
      3.22 การติดตามประเมินผลเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น 
      3.23 การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริหารงานบุคคล ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
      3.24 การตรวจสอบ เร่งรัดการจัดทำระบบทะเบียนประวัติพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอ 
      3.25 การประสานงานด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นกับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        (ก.กลาง) รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
      3.26 ให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
      3.27 การประสานงานกับศาลปกครองเกี่ยวกับคดีปกครองของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      3.28 การให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานส่วนท้องถิ่น เช่น การกำหนด พื้นที่พิเศษ 
      3.29 การจัดทำและศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นระดับอำเภอ 
      3.30 การให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล การเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล ในสังกัดเทศบาลตำบล 
      3.31 การออกหนังสือรับรองบุคคล และจัดทำทะเบียนประวัติของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
      3.32 การออกบัตรประจำวันของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล และเทศบาลที่นายอำเภอมอบอำนาจให้ดำเนินการ 
      3.33 การดำเนินการเกี่ยวกับการลาต่าง ๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ที่ได้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอ

    4. การส่งเสริมการสนับสนุนการบริหารงานการเงินและการคลังท้องถิ่น
      4.1 การส่งเสริมวินัยทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      4.2 การตรวจสอบการใช้งบประมาณ และการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลัง พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      4.3 การเข้าร่วมพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
      4.4 การตรวจสอบเร่งรัด ติดตามการรายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 
      4.5 การส่งเสริมสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      4.6 การให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      4.7 การติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.8 การให้คำปรึกษา คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลังและ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด 
      4.9 การตรวจสอบ/กลั่นกรองเอกสาร การยื่นเรื่องขอโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และเพื่อจัดส่งให้จังหวัดดำเนินการรวบรวมเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
      4.10 การให้คำปรึกษา แนะนำ และ/หรือกลั่นกรองเรื่องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หารือเกี่ยวกับ การขอโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งให้จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
      4.11 การตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอรับเงินงบประมาณเงินอุดหนุน บำเหน็จบำนาญครู เพื่อจัดส่งให้จังหวัดดำเนินการรวบรวมเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
      4.12 การให้ปรึกษา แนะนำ และ/หรือกลั่นกรองเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารือเกี่ยวกับ การขอรับเงินงบประมาณเงินอุดหนุนบำเหน็จบำนาญครู เพื่อจัดส่งจังหวัดดำเนินการต่อไป
      4.13 การตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสารประกอบเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอให้จังหวัดออก คำสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
      4.14 การตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ เพื่อส่งให้จังหวัดดำเนินการจัดทำประกาศรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่จะเกษียณ 
      4.15 การให้คำปรึกษา แนะนำ และ/หรือกลั่นกรองเรื่องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หารือเกี่ยวกับ ข้าราชการท้องถิ่นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ เพื่อจัดส่งจังหวัดดำเนินการต่อไป 
      4.16 การตรวจสอบ/กลั่นกรองเอกสารการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
      4.17 การให้คำปรึกษา แนะนำ และ/หรือกลั่นกรองเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารือเกี่ยวกับ การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดส่งจังหวัดดำเนินการต่อไป 
      4.18 การติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าใช้งาน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อนำข้อมูลการเงินการคลังขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มาใช้ในการแนะนำและพัฒนาการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและ เสถียรภาพ 
      4.19 การประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต กรณี ที่อินเทอร์เน็ตของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เสถียรหรือไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ใช้งานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) ได้
      4.20 การให้คำปรึกษา แนะนำพื้นฐานในการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.21 การประสานจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.22 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ความสำคัญ ของการใช้งานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) 
      4.23 การตรวจสอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนนำเสนอนายอำเภออนุมัติ 
      4.24 การให้คำแนะนำ ปรึกษา และตอบข้อหารือด้านงบประมาณ พัสดุ เบิกจ่ายและสวัสดิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.25 การตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.26 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และสวัสดิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.27 การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่กำหนด 
      4.28 การตรวจสอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ และการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
      4.29 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติและเทศบัญญัติงบประมาณและเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.30 การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารงาน การเงินและการคลังท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
      4.31 การให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังและงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านเงินกู้ 
      4.32 การให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ท้องถิ่น 
      4.33 การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.34 การแจ้งเวียนหนังสือการจัดสรรภาษีและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4.35 การตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอรับงบประมาณเพิ่มเติม และการขอโอนเงินเพื่อเสนอ ขออนุมัติ 
      4.36 การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อทักท้วงของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินเพื่อแจ้งให้สถานธนานุบาลแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ โดยดำเนินการเฉพาะสถานธนานุบาล ที่ขึ้นกับเทศบาลตำบล
      4.37 การตรวจสอบและขอรับเงินโอนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายให้กับข้าราชการถ่ายโอน ครู นักการภารโรง ครูถ่ายโอน ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษานั้น 
      4.38 การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการออกตรวจติดตามการใช้และจ่ายของสถานศึกษา ให้คำแนะนำและ ให้คำปรึกษา 
      4.39 การติดตามการดำเนินงานตามระบบการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    5. การจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      5.1 การเสริมสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      5.2 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินการจัดตั้ง และให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      5.3 การส่งเสริมการการจัดทำฐานข้อมูลผ่านระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น ระบบ INFO ระบบฐานข้อมูลการบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
      5.4 การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) ตามแนวทางของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
      5.5 การรวบรวม ประมวลผลรายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

    6. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การอำนวยความสะดวกและธรรมาภิบาล
      6.1 การเสริมสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
      6.2 การติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 
      6.3 การส่งเสริมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนและการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
      6.4 การติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
      6.5 การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดทำด้าน การบริหารจัดการและด้านธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
      6.6 การสนับสนุนการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      6.7 การส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานตามหลักการมีส่วนร่วม ของประชาชน 
      6.8 การให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินการจัดตั้ง ยุบยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลง เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนดวงตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      6.9 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

7. การกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานและมาตรฐานบริการสาธารณะ
      7.1 การแจ้งแนวทาง หนังสือสั่งการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในด้านต่าง ๆ 
      7.2 การส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการบริหาร องค์กรและการจัดบริการสาธารณะ และมาตรฐานบริการสาธารณะกำหนด 
      7.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์ตามข้อมูล การประเมินผลปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      7.4 ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานและมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      7.5 การตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ 
      7.6 การให้คำปรึกษา แนะนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      7.7 การติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
      7.8 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  
      7.9 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
      7.10 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      7.11 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับอำเภอการได้รับ การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
      7.12 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่ง รถยนต์และรถจักรยานยนต์และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ ที่คล้ายกับสถานบริการ เป็นต้น 
      7.13 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย อันตราย 
      7.14 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบสังคม 
      7.15 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ 
      7.16 การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริการสาธารณะ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
      7.17 การกำกับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการ สาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 
      7.18 การประสานการตรวจราชการและการตรวจเยี่ยมทุกระดับกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด หรือส่วนราชการประจำจังหวัดที่เข้ามาตรวจราชการในพื้นที่และเกี่ยวข้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      7.19 การให้คำแนะนำและตรวจติดตามประเมินโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้กับเทศบาล ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
      7.20 การพัฒนาและประสานการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เช่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
      7.21 การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไข ปัญหา 
      7.22 การร่วมเป็นคณะผู้ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 
      7.23 การติดตามรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานให้สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ 
7.23 การติดตามการดำเนินการของระบบการติดตามภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของนายอำเภอในภารกิจอื่น ๆ
      8.1 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) 
      8.2 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับ อำเภอ (ศป.ปส.อ.) 
      8.3 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์อำนวยการรับแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูล และสั่งการภัยพิบัติ ต่าง ๆ (War room) หรือศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง เป็นต้น 
      8.4 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย 
      8.5 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์บูรณาการและประสานปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ 
      8.6 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำรงธรรมอำเภอ 
      8.7 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 
      8.8 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดงานประจำปีระดับอำเภอ 
      8.9 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน/ชุมชน 
      8.10 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน 
      8.11 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับ อำเภอ 
      8.12 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
      8.13 การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่ แห่งชาติ วันปิยมหาราช วันฉัตรมงคล เป็นต้น 
      8.14 การเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือส่วนราชการระดับจังหวัด 
      8.15 การจัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
      8.16 การประสานการดำเนินงานในด้านความมั่นคงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      8.17 การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

Share on Line
Share on Pinterest