thumbs
นายธัชชัย สุขหุ้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
thumbs
นางสาวอัญชลี บรรจุสุข
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นาวสาวกัญญาภัค ค้ำมณีกุล
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นางสาวลักษิกา วิบูลย์พานิช
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นายธวัชชัย โนนวงศ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวลออง อำนวย
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นายอาณัติ เพ็งบ้านชอด
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
thumbs
นางพิมพ์รตา ชูศิริ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
thumbs
นายเจนณรงค์ เอี่ยมสอาด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
thumbs
นางสาวกนกพร สุนะธรรม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
thumbs
นางสาวปิย์วรา ยอดเสาร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest