thumbs
นายนิวัตน์ เพื่อนสงคราม
นิติกรชำนาญการ (รักษาการในตำแหน่ง)
default
นางสาวสุภิดา ทองแย้ม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
thumbs
นายชาญชัย แสงอังคนาวิน
นิติกรชำนาญการ
thumbs
นายประสงค์จิต บุตรสาลี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
default
นายอธิภาค บุญพร้อม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นางภัณณิน นฎิศวร์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวกัลยา นามโคตร
นิติกรปฏิบัติการ

Share on Line
Share on Pinterest