ชื่อ
: นางสาวจุฑารัตน์ ชายทวีป
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่าตูม