ชื่อ
: นางรัชนีกร เพิ่มพร
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอรัตนบุรี