ชื่อ
: นางอภิญญา รื่นสนธิ์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์