ชื่อ
: นายสมพงษ์ ศรีสัตยเสถียร
ตำแหน่ง
: ท้องถิ่นอำเภอศีขรภูมิ