ชื่อ
: นางเพ็ญศรี ทางดี
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน