ชื่อ
: นางปราณี ทองแก้ว
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน