ชื่อ
: นายประสงค์จิต บุตรสาลี
ตำแหน่ง
: นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ