ชื่อ
: นายเจนณรงค์ เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น