ชื่อ
: นางพิมพ์รตา ชูศิริ
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน