ชื่อ
: นายอาณัติ เพ็งบ้านชอด
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน