ชื่อ
: นางสาวลักษิกา วิบูลย์พานิช
ตำแหน่ง
: นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ