ชื่อ
: นาวสาวกัญญาภัค ค้ำมณีกุล
ตำแหน่ง
: นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ