ชื่อ
: นายอดิเรก แสงฮวด
ตำแหน่ง
: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน