ชื่อ
: นางมะลิ ถือกล้า ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน