ชื่อ
: นายนพกาญจน์ พุทธตาเต
ตำแหน่ง
: นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ