ชื่อ
: นายกิติชัย เกตุวงษา
ตำแหน่ง
: ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์