ชื่อ
: ว่าที่ ร.ต.ชาตรี มารอบ
ตำแหน่ง
: ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี