ชื่อ
: นายรุ่งธรรม คล้ายแก้ว
ตำแหน่ง
: ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ