ชื่อ
: นางสาวลักษิกา วิบูลย์พานิช
ตำแหน่ง
: ท้องถิ่นอำเภอกาบเชิง