ชื่อ
: นางอารีย์ เจริญรักษ์
ตำแหน่ง
: ท้องถิ่นอำเภอท่าตูม