ชื่อ
: นางแสงจันทร์ สระสม
ตำแหน่ง
: ท้องถิ่นอำเภอสนม