ชื่อ
: นางรัศมี ร้อยศรี
ตำแหน่ง
: ท้องถิ่นอำเภอสังขะ