ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ(Big day)

ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ(Big day)

วันที่ 4 ส.ค. 2559 เวลา 09.09 น. ท่านพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ(Big day)

Share on Line
Share on Pinterest