โครงการประชุมชี้แจ้ง นโยบายดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2558

โครงการประชุมชี้แจ้ง นโยบายดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2558

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน นายก/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอื่น ประกอบด้วย พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ และนายแพทย์เฉลียว สัตตมัย

Share on Line
Share on Pinterest