พิธีเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปี 2558

Share on Line
Share on Pinterest