ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

วันนี้ 17 ต.ค. 62 เวลา 13.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีวาระสืบเนื่องโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา วาระเพื่อทราบเช่น การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ที่จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 เพื่อระดมความคิดเห็นทั้งภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกๆด้าน

จากนั้นได้พิจารณาเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงาในโครงการสำคัญต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายสุราษฎร์-พังงา (ท่านุ่น) โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร และการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน โครงการก่อสร้างสะพานแหล่งท่องเที่ยวเกาะคอเขา โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า โครงการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

โดย ผวจ.พังงา ได้เน้นน้ำนโยบายจังหวัดสะอาด ให้ทุกภาคส่วนช่วยทำให้พังงาสะอาดปราศจากขยะอย่างจริงจังและยั่งยืนผ่านเครือข่ายจิตอาสา

ในการนี้ นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจ.พังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest