ร่วมประชุมการพัฒนาเส้นทางเข้าเมืองพังงา (เก็บขยะ)

นางฉวีวรรณ ผิวขำ ท้องถิ่นอำเภอตะกั่วทุ่ง ร่วมประชุมกับอำเภอตะกั่วทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ในการพัฒนาเส้นทางเข้าเมืองพังงา โดยการเก็บขยะในเกาะกลางถนน ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม

Share on Line
Share on Pinterest