ประชุมการกำหนดแผนการดำเนินโครงการ เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอปท.

วันนี้ 16 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมการกำหนดแผนการดำเนินโครงการ เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอปท. ให้กับ บุคลากรสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอตลอดจนผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ผ่านเว็บ Conference

Share on Line
Share on Pinterest