งานสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 7

วันนี้ 14 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "ก้าวข้ามขีดจำกัด จากยุทธศาสตร์การพัฒนา สู่..พังงาแห่งความสุข" ณ หอประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา โดยได้จัดให้มีเวทีเสวนาในการจัดทำข้อเสนอนโยบายให้เป็นสมัชชาจังหวัด เรื่อง "การสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สู่พังงาแห่งความสุข" การรับฟังข้อเสนอ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา" พร้อมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการก้าวข้ามขีดจำกัด ระหว่างจังหวัดพังงา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสภาองค์กรชุมชนตำบล รวม 35 หน่วยงาน

จากนั้นเวลา15.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานปิดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 7 ครั้งนี้ พร้อมกับรับข้อเสนอนโยบายวาระพิเศษ คือ ยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าแผนปฏิบัติการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ชุมชน เพื่อพังงาแห่งความสุข โดยเวทีเสวนาในครั้งนี้ก็เพื่อระดมความคิดและกระบวนการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ร่วมสร้างสังคมจังหวัดพังงาให้เป็นสังคมแห่งความสุข รู้รักสามัคคี มีสุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง นำไปสู่เป้าหมายพังงาแห่งความสุขต่อไป

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest