ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.

วันนี้ 4 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. ณ อบต.บางเหรียง นายสรศักดิ์ ศรอินทร์ ทถอ.ทับปุด เข้าประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ซึ่งเป็นเหตุวาตภัย (กรณีฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดภัย) จำนวน 2 หลัง รวมทั้งได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวด้วย

Share on Line
Share on Pinterest