ประชุมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ และเอกชน

วันนี้ 3 ตุลาคม 2562 นายอุทิศ มัจฉาเวช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง ดำเนินภารกิจ ดังนี้

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ประชุมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ และเอกชน เรื่อง ลดถังขยะในเส้นทางการท่องเที่ยวภายในตำบลคลองเคียนรวมถึงการทำความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ และการลงพื้นที่ทำความเข้าใจการทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ตลอดจนหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่เพิ่มเติม

ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ลงพื้นที่ทำความเข้าใจในการทำถังขยะเปียกเพื่อขยายผลการทำงาน ร่วมกับปลัด ,นักพัฒนาชุมชน สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ม. 6 บ้านคลองไส ต.คลองเคียน

Share on Line
Share on Pinterest