พิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผัก

 วันที่ 2 ต.ค.62 เวลา 17.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดพังงา ประจำปี 2562 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองพังงา ภายในงานได้จัดให้มีพิธีซงเก้งหรือพิธีสวดมนต์แบบจีน พร้อมกิจกรรมอิ่มบุญ 9 บาทจากซุ้มอาหารเจของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 104 ซุ้ม เพื่ออนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ถือศีลกินผักเพื่อสุขภาพ และเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด 

  ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

 

Share on Line
Share on Pinterest