การเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8-10 พ.ค.62 : สถจ.พังงา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปี งปม.พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ "รู้รักษ์พันธุกรรมพืช รู้ต่อต้านทุจริต รู้วิถีชีวิตพอเพียง" โดยการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยคุณชะลอ การะเกต และแปลงเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างตำบลเกาะยาวน้อยโดยคุณถาวร ขุนทอง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้แนวทางปฏิบัติในการใช้ชีวิตพอเพียงซึ่งสามารถนำมาสร้างสมดุลในชีวิตส่วนตัวได้  

Share on Line
Share on Pinterest