กิจกรรมต่อต้านทุจริต สร้างค่านิยมสุจริต สถจ.พังงา

สถจ.พังงา โดยอนุมัติของ ผวจ.พังงา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากร สถจ.พังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ "รู้รักษ์พันธุกรรมพืช รู้ต่อต้านทุจริต รู้วิถีชีวิตพอเพียง" ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ค.62 โดยในวันที่ 8 พ.ค.62    น.ส.สุดินา แก้วดี รก.ท้องถิ่นจังหวัดพังงาได้เปิดโครงการ ฯ และ น.ส.ลัดดาวรรณ เดชประสิทธิ์ กลุ่มงานกฎหมาย ฯ สถจ.พังงาได้บรรยาย  องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมสุจริต เศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานพันธุกรรมพืชให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้   ในภาควิชาการ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านทุจริต และเขียนข้อความปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 

Share on Line
Share on Pinterest