คุณธรรมหลัก 4 ประการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม ตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

Share on Line
Share on Pinterest