พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 28 กันยายน 2560 ในคราวประชุมคณะกรมการจังหวัด นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและ ใบประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย อำเภอสะอาด จังหวัดพังงา โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอทับปุดรองชนะเลิศ อำเภอเมืองพังงา รางวัลชมเชยอันดับ 1 อำเภอตะกั่วทุ่ง รางวัลชมเชยอันดับ 2 อำเภอคุระบุรี และโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2560 อันดับ 1 เทศบาลตำบลทับปุด อันดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโกเจริญ อันดับ 3 เทศบาลตำบลเกาะยาว อันดับ 4 เทศบาลเมืองพังงา อันดับ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนและองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด

Share on Line
Share on Pinterest