ท้องถิ่นอำเภอเมืองพังงา ออกตรวจเยี่ยม ประเมินหมู่บ้านซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบความสะอาดระดับตำบล

วันที่ 7 ก.ค.60 น.ส.ลัดดาวรรรณ เดชประสิทธิ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองพังงา ร่วมกับคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด"อ.เมืองพังงา ออกตรวจเยี่ยม ประเมินหมู่บ้านซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบความสะอาดระดับตำบล เขต อบต.ป่ากอ พื้นที่ม.5 และเขต อบต.ทุ่งคาโงก พื้นที่ ม.5 และ ม.4 ดูการคัดแยกขยะจากครัวเรือน และการรักษาความสะอาดหมู่บ้านโดยความร่วมมือและให้ความรู้ของ อบต.ป่ากอและ รพ.สต.ป่ากอ และดูการรณรงค์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs โดย อบต.ทุ่งคาโงกร่วมกับหมู่บ้่าน การนำขยะจากขี้เลื่อยมาทำหัวเชื้อเห็ดนางฟ้า และการประกาศวาระหมู่บ้าน การคัดแยกขยะเพื่อขายเพิ่มรายได้ครอบคลุมทั้งตำบล

Share on Line
Share on Pinterest