การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ได้ออกตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานรวมทั้งได้แนะนำติดตามการดำเนินงานด้านการเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 การบริหารจัดการขยะ"จังหวัดสะอาด" โครงการน้ำเพื่อชีวิต ศาสตร์พระราชา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ให้กับ เทศบาลตำบลพรุใน เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ เทศบาลตำบลเกาะยาว และอบต.เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ตลอดทั้งดูการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลพรุใน โดยเทศบาลตำบลพรุใน

Share on Line
Share on Pinterest