แนวทางปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลให้บริการผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

Share on Line
Share on Pinterest