การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

Share on Line
Share on Pinterest