ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ศาลากลางหลังใหม่) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest